Dịch vụ email theo tên miền riêng

Email chuyên nghiệp hỗ trợ tốt trong việc kinh doanh
1GB

1 email

Hỗ trợ Catch All

1 Email forwarder

0 Mail list

Hỗ trợ SPF / DKIM

Hỗ trợ SpamAssassin/AV
MAIL 1 المبلغ 240,000/yr
أطلبه الآن
5GB

5 emails

Hỗ trợ Catch All

1 Email forwarder

0 Mail list

Hỗ trợ SPF / DKIM

Hỗ trợ SpamAssassin/AV
MAIL 2 المبلغ 600,000/yr
أطلبه الآن
15GB

15 emails

Hỗ trợ Catch All

1 Email forwarder

0 Mail list

Hỗ trợ SPF / DKIM

Hỗ trợ SpamAssassin/AV
MAIL 3 المبلغ 1,680,000/yr
أطلبه الآن
50GB

50 emails

Hỗ trợ Catch All

1 Email forwarder

0 Mail list

Hỗ trợ SPF / DKIM

Hỗ trợ SpamAssassin/AV
MAIL 4 المبلغ 6,000,000/yr
أطلبه الآن